Στέλεχος Κοστολόγησης
Στέλεχος Κοστολόγησης

Προφίλ ειδικότητας

Ο διπλωματούχος του Ι.ΙΕΚ ΠΑΣΤΕΡ της ειδικότητας είναι σε θέση να ανταποκριθεί στις εξειδικευμένες απαιτήσεις της βιομηχανίας και της βιοτεχνίας στον τομέα της κοστολόγησης των πρωτογενών στοιχείων που χρησιμοποιούνται καθώς και του τελικού προϊόντος.

Αντικείμενα Εξειδίκευσης

 • Ο απόφοιτος του Ι.ΙΕΚ ΠΑΣΤΕΡ της ειδικότητας έχει αποκτήσει τις εξειδικευμένες γνώσεις που τον καθιστούν ικανό να:

  • Εφαρμόζει τους κανόνες και νόμους που διέπουν την κοστολόγηση
  • Διακρίνει τις τεχνικές προδιαγραφές στα προϊόντα παραγωγής
  • Συλλέγει, ελέγχει και εκδίδει τα πρωτογενή στοιχεία κόστους και να τα κωδικοποιεί ανά είδος, προορισμό και φάση
  • Αποτιμά τις μεθόδους αποθεμάτων αγοράς, παραγωγής, υπολειμμάτων, υποπροϊόντων συμπαραγωγής και ελαττωματικών προϊόντων
  • Συντάσσει καταστάσεις αναλωθέντων υλικών, φύλλα επιμερισμού απασχόλησης προσωπικού και φύλλα επιμερισμού εξόδων
  • Συντάσσει καταστάσεις κόστους παραγωγής, κόστους διοικητικής λειτουργίας ερευνών και ανάπτυξης
  • Διενεργεί λογιστικές εγγραφές κόστους
  • Αναλύει και εφαρμόζει αριθμοδείκτες που αφορούν την οικονομική διάρθρωση, την απόδοση, την αποδοτικότητα και τη διαχειριστική πολιτική
  • Καταλογίζει τα μερισθέντα έξοδα στα επιμέρους τμήματα και προϊόντα
  • Προσδιορίζει το ετήσιο συνολικό κόστος παραγωγής και το μοναδιαίο κόστος

 • Εργαστηριακός Εξοπλισμός:

  Η εκπαίδευση των σπουδαστών γίνεται σε υπερσύγχρονο εργαστήριο πληροφορικής που διαθέτει το ανάλογο λογισμικό για κοστολόγηση προϊόντων και υπηρεσιών. Η εκπαίδευση γίνεται με το σύστημα “προσομοίωση εργασίας”.

  Στη διάθεση της εκπαίδευσης υπάρχουν video projectors, μηχανήματα προβολής διαφανειών - internet. Το Ι.ΙΕΚ ΠΑΣΤΕΡ σε συνεργασία με βιομηχανίες - βιοτεχνίες αναθέτει στους σπουδαστές μελέτες κοστολόγησης με πραγματικά δεδομένα.

 • Διδασκόμενα Μαθήματα:

  • Γενική Λογιστική Ι, ΙΙ
  • Δίκαιο Ι, ΙΙ
  • Οικονομικά Μαθηματικά Ι, ΙΙ
  • Στατιστική Ι, ΙΙ
  • Διοίκηση Επιχειρήσεων Ι, ΙΙ
  • Τεχνική Συναλλαγών
  • Marketing
  • Πρακτική Εφαρμογή στην Ειδικότητα
  • Οικονομική των Επιχειρήσεων
  • Επιχειρησιακές Επικοινωνίες
  • Φορολογική Πρακτική
  • Λογιστική Εταιριών
  • Λογιστικές Εφαρμογές Ι, ΙΙ
  • Φορολογική Λογιστική Και Εφαρμογές Ι, ΙΙ
  • Μηχανογραφημένη Λογιστική
  • Λογιστική Κόστους Ι,ιι
  • Ανάλυση Ισολογισμού
  • Λογιστικά Φύλλα (Spread Sheets - H/y)
  • Χρηματοοικονομική Διοίκηση
  • Εφαρμογές Εμπορικής Διαχείρισης και Μισθοδοσία (Η/Υ)

 • Α' Εξαμήνου: Γενική λογιστική Ι, Δίκαιο Ι, Οικονομικά μαθηματικά Ι, Στατιστική Ι, Τεχνική συναλλαγών, Αρχές διοίκησης επιχειρήσεων Ι, Χρήση Η/Υ
 • Β' Εξαμήνου: Γενική λογιστική ΙΙ, Δίκαιο ΙΙ, Οικονομικά μαθηματικά ΙΙ, Στατιστική ΙΙ, Αρχές διοίκησης επιχειρήσεων ΙΙ, Φορολογική πρακτική, Χρήση Η/Υ
 • Γ' Εξαμήνου: Λογιστικές εφαρμογές Ι, Λογιστική εταιρειών, Χρηματοδότηση επιχειρήσεων, Φορολογική λογιστική και εφαρμογές Ι, Λογιστική κόστους Ι, Μηχανογραφημένη εμπορική λογιστική
 • Δ' Εξαμήνου: Λογιστικές εφαρμογές ΙΙ, Φορολογική λογιστική και εφαρμογές ΙΙ, Λογιστική κόστους ΙΙ, Μηχανογραφημένη βιομηχανική λογιστική, Ανάλυση ισολογισμού, Λογιστικά φύλλα (spread sheets Η/Υ)
 • Σεμινάρια Ειδικότητας:

  • Διεθνές Εμπόριο
  • Η Φορολογική Δήλωση
  • Έσοδα - Έξοδα - Payroll
  • Powerpoint
  • Logistics
  • Το Ενιαίο Λογιστικό Σχέδιο - Φορολογία Κεφαλαίων
  • Marketing Ειδικότητας
  • Δεοντολογία Επαγγέλματος
  • Σύνταξη Βιογραφικού
  • Η Επαγγελματική Συνέντευξη